AKTUALNO: Prekomjerno preuzeta jalova energija (induktivna i kapacitivna)

AKTUALNO

U skladu sa Tarifnim sustavom za distribuciju električne energije (NN 143/206 i 26/2010) HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. naplaćuje prekomjerno preuzetu jalovu energiju iz mreže. Do sada naplata se odnosila samo na prekomjerno preuzetu induktivnu jalovu energiju, od 01.01.2011. godine naplaćivati će se prekomjerno preuzeta jalova energija u cjelokupnim količinama, dakle induktivna i kapacitivna jalova energija zajedno.

Primjer Obavijesti za korisnike:

Obavijest Naplata_ukupne jalove energije

Što je prekomjerno preuzeta jalova energija?

Prekomjerno preuzeta jalova energija (kVArh) je pozitivna razlika između stvarno preuzete jalove energije i jalove energije koja odgovara faktoru snage cos fi = 0.95, odnosno to je preuzeta jalova energija koja prelazi 33% preuzete radne energije.

Kako smanjiti račun za prekomjerno preuzetu jalovu energiju?

uredjaji za kompenzaciju jalove energije Uređajem za automatsku kompenzaciju jalove energije iznos računa za prekomjerno preuzetu jalovu energiju svodi se na 0.00 Kn.

Kako se mjeri prekomjerno preuzeta jalova energija?

Jalovu energiju očitavaju mjerni elektronički uređaji (digitalna brojila), u novije vrijeme to su uređaji koji očitavaju  kapacitivnu i induktivnu jalovu energiju.

Kako se naplaćuje jalova energija?

naplata_jalove_energije_prijeDo 01.01.2011. godine naplaćivala se samo prekomjerno preuzeta induktivna jalova energija, dakle jalova energija koju su preuzeli induktivni potrošači (motori, transformatori, prigušnice...) i to ako je preuzeto jalove energije preko 33% utrošene radne energije što odgovara faktoru snage cos fi 0.95, ukoliko je faktor snage cos fi 1 preuzeta jalova energija iznosi 0% utrošene radne energije.


naplata_jalove_energije_sadaOd 01.01.2011. godine naplaćuje se prekomjerno preuzeta jalova energija u cjelokupnim količinama, dakle jalova energija koju su preuzeli induktivni potrošači ( motori, transformatori, prigušnice...) i jalova energija koju su uzrokovali nekvalitetne kompenzacije jalove snage. Zbroj induktivne i kapacitivne jalove energije znatno će prijeći 33% utrošene radne energije odnosno vrlo je vjerojatno da će u nekim slučajevima biti prekomjerno preuzeta jalova energije veće od radne energije što će osjetno povećeti račune za struju.


Na vrh stranice

Što ako ne postoji brojilo za mjerenje jalove energije?

Ako kupac ne raspolaže brojilom za mjerenje potrošnje jalove energije, prekomjerno preuzeta jalova energija se utvrđuje povremeno ugrađenim mjernim uređajima za tu energiju. Povremeno mjerenje jalove energije, prema vlastitoj potrebi ili na zahtjev kupca vrši isporučitelj.
Vrijeme mjerenja određuje isporučitelj i ono mora trajati najmanje 24 sata. Prekomjerno preuzeta jalova energija izračunata na temelju povremenog mjerenja, primjenjuje se do ponovnog mjerenja i na temelju tog prosjeka obračunava se prekomjerno preuzeta jalova energija do prvog dana obračunskog razdoblja u kojem će se izvršiti novo mjerenje.
Iznos troška prekomjerno preuzete jalove energije izračunava se množenjem iznosa prekomjerno preuzete jalove energije s odgovarajućom tarifnom stavkom, koja se iskazuje kao jedinična cijena.

Za sva pitanja i nejasnoće možete se obratiti na EL.MA.H. d.o.o.

KONTAKT OSOBA:
Mario Kussin - komercijala - 01/ 3370 101, 099 557 3051, mario.kussin@elmah.hr

Stojimo Vam na usluzi!